Sık Sorulan Sorular

1Neden fırça izi oluşur ?

Sebebi: a) Uygulama yapılan yüzeyin henüz, boya için hazır olmaması b) Düşük kaliteli sert fırça kullanımı c) Gereksiz yere fırçanın bastırılması d) Boyanın uygulama viskozitesinin (kıvamının) tam ayarlanamadığı durumlarda bu sorun gelişir. Giderme Yöntemi: Yüzey tam kurumasını yaptıktan sonra, zımpara yapılır. Yüzey tekrar lejant bilgilerinde belirtildiği şekilde boyanır.

2Ahşap ürünleri nasıl korumalıyız ?

Ahşabı koruma altına almak, tahta kurtlarının oluşumunu engellemek ve ahşabı doygun hale getirmek için MASSİVELİNE HAM TAHTA KORUYUCU, MASSİVELİNE SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU ya da PİNOSAN DEKORATİF AHŞAP KORUYUCU ürünlerimizin kullanılması gerekmektedir. Bu ürünler tahta kurdu oluşumunu engellemekte ve ahşabın ömrünü uzatmaktadır.

3Boya yaparken akma veya sarkma neden oluşur ?

Sebebi: a) Boyayı yüzeye gereğinden fazla aktarmak b) Yüzeye aşırı yükleme yapmak c) Tam yayılımı sağlayamayıp, yüzeyde akıntı izleri bırakmak d) Boyanın belirtilen ölçülerin dışında inceltilmesi Giderme Yöntemi: Eğer uygulama aşamasında akma-sarkma farkediliyorsa, henüz dokunma kurumasına geçmeden gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Ancak dokunma kurumasını yaptıysa, yüzey tam kurumasını yapıncaya kadar bu haliyle bırakılmalı daha sonra zımpara yapılıp, lejant bilgilerinde ki sarfiyat ve inceltme oranları dikkate alınarak tekrar boyanmalıdır.

4Ara astar ne işe yarar ?

Sadece sentetik boyama sistemlerinde kullanılan ürün grubudur. Dolgulu malzemeler olup, beyaz renklidir. Sağladığı yararlar: a) Son kat boyanın yüzey tarafından emilmesini engeller, Yüzeyde oluşan dalgalanmayı engeller. b) Son kat boyanın yapışma performansını artırır.

5Boya neden geç kurur ?

Sebebi : a) Boya yapılan yüzeyin, yağlı kirli ve nemli olması b) Ortamın yeterince havalandırılmaması, yeterli oksijenin ortamda bulunmaması c) Hava sıcaklığı ve nemin uygun koşullarda olmaması d) Boya içine yanlış inceltici katılması ve kuruma dengesinin bozulması Giderme Yöntemi : Genellikle sentetik esaslı boyalarda rastlanan bir sorundur. Sentetik esaslı boyalar, oksidasyon ile kurur. Yapıda ki, solventin (tinerin) buharlaşması ve yapıya oksijenin girmesi için su bazlı boyalara göre daha uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Bu nedenden dolayı, mutlaka lejant bilgileri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır. Ayrıca sentetik boyalarda inceltici olarak kullanılan sentetik tiner yerine: neft, gazyağı, selülozik tiner gibi çözücüler kullanılmamalıdır. Bu tip çözücüler, boyanın bağlayıcı yapısını bozup, geç kuruma probleminin yanısıra daha birçok soruna neden olmaktadır. Geç kuruma sorunu yaşanan yüzeyde, tam kurumanın gerçekleşmesini bekleyip, bu sürede oluşan toz ve taneciklerin zımpara yapılarak ortamdan uzaklaştırılması ve üretici firmanın belirttiği koşullar dahilinde, tekrar boyanması gereklidir.

6İlk astar ne işe yarar ?

İlk astarlar, bir boyama sisteminde en önemli gruplardan biridir.Mutlaka zayıf ve eski yüzeylerde yeni sıvalı yüzeylerde uygulanmalıdır. Sağladığı Yararlar: a) Yüzeyin sağlamlaşmasını sağlar. b) Üzerine gelecek boya filminin daha iyi yapışmasını ve penetre olmasını sağlar. c) Yüzeydeki kılcal çatlaklar tarafından emilerek, koruyuculuğu artırır. d) Üzerine yapılacak boyanın sarfiyatını azaltır.

7Boyada kırışma nedir ve nasıl oluşur ?

Sebebi: Sentetik boyalarda görülen bir sorundur. a) Yüzeyde katlar arası kuruma süresi beklenmeden 2. Katın yapılması b) Boya filminin kalın uygulanması c) Ortamın yeterince oksijen ile temas edememesi ve solvent buharlarının oda içinde kalması d) Uygun olmayan incelticilerin kullanılması Giderme Yöntemi: Yüzey düzgünleştirilene kadar zımpara yapılır, lejant bilgileri doğrultusunda tekrar boya uygulaması yapılır.

8Macun nedir ve ne işe yarar ?

Macunların kullanılmasının tek bir amacı vardır, yüzeyi düzgünleştirmek. Toz ya da kullanıma hazır halde bulunurlar. Dolgu ağırlıklı malzemeler olduğu için, zayıf malzemelerdir. Mutlaka astarlar ile koruma altına alınıp sandviç metodu uygulanmalıdır.

9Metal yüzeyler nasıl boyanır ?

Metal yüzeyler, havada bulunan oksijen ile reaksiyona girerek belirli bir süre sonra yükseltgenme- indirgenme reaksiyonu sonucu korozyona uğrar. Paslanma olarak bilinen bu reaksiyon sonucu, boya filmi zamanla parçalanır. Bu nedenden dolayı metal yüzeylere mutlaka Oksijen ile teması kesmek amaçlı, korozyonu engelleyen ANTİPAS astarın 2 kat uygulanması gerekir. Daha sonra antipaslı yüzeye sonkat sentetik boya uygulanmalıdır. Galvaniz, Alüminyum, bakır yüzeylerin boyanma işleminde sentetik boyama sistemi kullanılmaz, kullanıldığı takdirde yapışma problemleri ortaya çıkar.

10Negatif su basıncı nedir ? Nasıl engellenir ?

Binalarda; topraktan, çatıdan, kuzey cephesinden (kör cepheden)… gelen su girişi, yeterli izolasyon yapılmaması ya da deniz kenarında, bodrum katında olan evlerde duvarın içinde oluşan rutubet tipine negatif etki denmektedir. Binalarda, sıva-duvar içinde oluşan nem belirli bir süre sonra boyada: kabarma, dökülme küf- bakteri oluşumuna neden olur. Bu sorunun giderilmesi için, öncelikle sorunun kaynağı tesbit edilmeli ve giderilmeye çalışılmalıdır. Ancak bazı durumlarda, sorunu kaynağından çözmek mümkün değildir. Bu tip durumlarda yüzeye, DYOSTOP ürünü uygulanmalıdır. Dyostop Dr. DYO serisi ürünlerinden olup, Pilioway reçine içeren ve rutubeti bloke etme özelliğine sahip bir üründür. Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur: 1- Yüzey sıvaya kadar kazınmalıdır. 2- Islak olan yerler hafif kurulanmalı, kuru olan yerler hafif nemlendirilmelidir. 3- Lokal müdahale değil, mümkün olduğunca geniş bir alana boya uygulanmalıdır. 4- Rutubeti bloke etmek için sarfiyat çok önemlidir, iki katta toplam 600 g/m2 yüzeye boya aktarılmalıdır. 5- Renklendirme yapılamaz. 6- Unutulmamalıdır ki: Dyostop 3psiwqxlık basınca dayanır, yani damlama noktasındaki su gelişini engeller, daha yüksek basınçlı su gelişlerinde beklenen performans gözlenmez.

11Örtücülük problemi neden oluşur ?

Sebebi : a) Gerekli yüzey hazırlığının yapılmaması, yüzeye yeterli astar uygulanmaması, b) Yüzeye yeterli boyanın aktarılamaması, önerilen sarfiyatın altında uygulama yapılması, c) Boyanın aşırı inceltilmesi, sorunun ana nedenleridir. Giderme Yöntemi : Üretici firmanın belirtmiş olduğu lejant bilgileri doğrultusunda uygulama yapıldığında, sorun ortadan kalkacaktır.

12Renk seçiminde kartela ile oluşacak fark nedir?

Kartela basımlarında, en hassas çalışmalar yapıldığı halde renk hiçbir zaman birebir aynı değildir. Bunun yanında basım sırasında oluşabilen hatalar, rengin sapmasına neden olmaktadır. Ayrıca matlık parlaklık değeri ve büyük alanda rengin göz tarafından algılanması farklıdır. Karteladaki renkler orjinaline en yakın renklerdir , uyarısına dikkat edilmelidir.

13Rutubetin nedeni nedir?

Rutubet, binalarda oluşan ve boyaların kabarıp dökülmesine, yüzeyde siyahlaşmalar- küf ve bakteri oluşumuna neden olan, ayrıca binaları ve insan sağlığını tehdit eden önemli bir sorundur. Rutubet oluşumuna neden olan 2 tip kaynak vardır. a) Negatif su basıncından dolayı oluşan etki b) Pozitif su basıncından dolayı oluşan etki

14Yayılma sorunu neden oluşur ?

Sebebi: a) Boya filminin kalın uygulanması b) Yeterli inceltme oranının yapılmaması c) Düşük kaliteli fırça-rulo kullanılması, düzgün tarama yapılamaması Giderme Yöntemi: Yüzey zımparalanır ve lejant bilgileri doğrultusunda tekrar sonkat boya uygulaması yapılır.

15Yüzeyde oluşan çatlamaların nedenleri nelerdir ?

Plastik Boyalarda Görülen Çatlama Nedenleri: a) Boya yapılan alt yüzeyin eski ve çok gevşek yapıda olması b) Altta bulunan kireç ya da benzeri zayıf malzemenin tozuması c) Yüzeye astar yapılmadan son kat boyaya geçilmesi Giderme Yöntemi: Yüzey sağlam zemine kadar kazınıp, gerekli macun tamiratları yapılmalıdır. Daha sonra Dyobinder 1:7 oranında inceltilerek uygulanmalıdır. Astar uygulanmasından sonra sonkat boyama işlemine geçilmelidir.. Sentetik Yüzeylerde Oluşan Çatlama Nedenleri: a) Macun uygulamasından sonra yapılan, yanlış astar kullanımı b) Astarın kalın uygulanması c) İzolasyon malzemelerinin astar amaçlı kullanılması Bu tip nedenler sonucu yüzeyde camsı bir film tabakası oluşur.Bu tabaka üzerine yapılan boyada, belirli bir süre sonra kılcal çatlaklar ile sorun gelişmeye başlar. Daha sonra bu çatlaklar boyanın yüzeyden kopmasına kadar açılabilir. Ya da yanlış astar uygulaması, yüzeye yapılan ilk boyamada sorun olarak yansımaz, aradan zaman geçip yüzeye ikinci boya uygulaması yapıldığı takdirde, artan iç gerilim nedeniyle yine kılcal çatlama sorunu başlayabilir. Giderme Yöntemi: Sorunlu yüzeyin tamamen temizlenmesi, camsı parlak yüzeyin zımparalanması ve gerekli macun tamiratlarının yapılmasından sonra yüzey tekrar boyanmalıdır.

16Yüzeyde oluşan tanecik problemi nedir ?

Sebebi : a) Uygulama yapılan ortamın tozlu ve pis olması b) Boyama işleminde kullanılan alet- aparatların temiz olmaması c) Boya içine renklendirmek ya da dolgu vermek amacıyla katılan farklı tanecik boyutunda renk pigmenti ya da toz grubu sorunun oluşmasındaki ana nedendir. Giderme Yöntemi : Yüzey tam kurumasını yaptıktan sonra, zımpara yapılır. Daha sonra ortam ve kullanılan alet-aparatların temizliği sağlanarak yüzey tekrar boyanır.